Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIREALIZUJEMY PROJEKT

Nasza szkoła realizuje projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych".

Okres realizacji projektu: wrzesień 2011 r. - czerwiec 2013 r.

Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Mońki.

W ramach tego przedsięwzięcia w szkole odbywają się następujące zajęcia, prowadzone przez nauczycieli specjalistów:
•zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
•zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
•zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
•zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
•specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
•zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Projekt jest finansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI .

Autor: Admin :: 21:02 14.10.2012r.