ŚWIETLICA

   

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym.

   

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych planach pracy na poszczególne miesiące. Tematy dotyczą najbliższego otoczenia dzieci; rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, świecie. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich min.: konkursy, zajęcia rekreacyjno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczno - techniczne, muzyczne oraz imprezy okolicznościowe, takie, jak: zabawa andrzejkowa, bal przebierańców w karnawale, przedstawienia teatralne dla młodszych kolegów. Obok nauki zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego uczniom organizujemy czas na dowolne zabawy i zajęcia rozwijające ich zainteresowania i zdolności.

   

Do dyspozycji świetlicy pozostają dwa pomieszczenia wyposażone w niezbędne meble, sprzęt audiowizualny, zabawki, gry. 

Wychowawcy świetlicy:                           
Bujno Krystyna 
Kulima Jadwiga
Zalewska Jolanta
Wysocki Mariusz
Hinz Joanna


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

1. Kwalifikowanie dzieci do świetlicy na bieżący rok szkolny odbywa się we wrześniu każdego roku.

2. Świetlica jako pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuńcza działalności szkoły zapewnia opiekę od godziny 7.00
do godz. 16.30 w dniach zajęć dydaktycznych.

3. Świetlica jest organizowana dla uczniów, którzy bezpośrednio przed lub po zajęciach dydaktycznych nie mają zapewnionej opieki rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na ich czas pracy.

4. Opieką świetlicową obejmuje się dzieci klas I- III oraz wszystkie dzieci korzystające z dowozów do szkoły.

5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.

6. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być osobiście odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) przed godz. 16.

7. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia (pisemna zgoda) określającego godziny samodzielnego powrotu do domu i stwierdzającego ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka (bądź z zaznaczeniem, że dziecko będzie odbierane przez starsze rodzeństwo) zezwala się na samodzielny powrót do domu.

8. Dzieci objęte opieką w świetlicy mają prawo do odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej.

9. Zachowanie uczniów świetlicy, ich prawa i obowiązki określa odrębny regulamin.

10. Opłata na wyprawkę dla dziecka wynosi za semestr ............... zł.