Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIPEDAGOG SZKOLNYSzkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach

mgr Maria – Jolanta Lotys


Gabinet pedagogiczny czynny ....:ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Do podstawowych zadań pedagoga należy:

• dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

• udzielanie rodzicom porad,

• rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

• pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy z uczniami trudnymi,

• pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• rozmowy z uczniami mającymi problemy rodzinne, bądź trudności w kontaktach z rówieśnikami,

• organizowanie opieki i pomocy materialnej - stypendia szkolne, dożywiania, wypoczynku,

• prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów,

• prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów,

• praca w zespołach podnoszących jakość pracy szkoły.WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI

W ramach swojej pracy współpracuję z placówkami, które wspierają proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, takimi jak:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

• Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Kuratorzy Sądowi w Białymstoku

• Powiatowa Komenda Policji w Mońkach

• Higienistka szkolnaPROGRAM EDUKACYJNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w ramach prowadzenia działalności oświatowo – zdrowotnej zainicjowała i wprowadziła do realizacji w szkole podstawowej program edukacyjny pt. „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Program wspierany jest przez firmę Astra Zeneca.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiła już po raz drugi do realizacji tego programu edukacyjnego. Program adresowany jest do rodziców i uczniów klas I -III zwłaszcza tych, którzy często chorują na infekcje górnych dróg oddechowych, ale także do ich nauczycieli i pielęgniarek środowiska szkolnego.

Koordynatorem programu jest Maria-Jolanta Lotys.

Każda szkoła biorąca udział w tym programie edukacyjnym otrzymała pakiet pomocy programowych.

W Polsce obserwujemy wzrost zachorowań na astmę oskrzelową. Jest ona jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych. Obecnie choruje na nią co 5 dziecko i co 20 dorosły.

Celem programu jest uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwość optymalnej jakości życia.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z interaktywnym szkoleniem o astmie na stronie programu www.wolnoscoddechu.pl