Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II


Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach


Zakres działania

1. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele uczniów klas VI, chętni do pracy społecznej.
2. Terenem działania SU jest SP nr 1 w Mońkach.
3. SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim.
4. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach związanych z działalnością szkoły.
5. Działalność SU nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i prawami.

Cele działania

1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, wzajemnej tolerancji.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej( rokroczne rozprowadzanie wśród uczniów szkoły cegiełek, z których dochód jest przeznaczany na wsparcie organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne „Pomóż i Ty”; rozprowadzanie wśród uczniów i pracowników szkoły kart świątecznych malowanych przez osoby niepełnosprawne, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie tych osób).
5. Prowadzenie różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, np.:
• otrzęsiny uczniów klas IV
• andrzejki szkolne
• mikołajki
• poczta walentynkowa
• wybór króla i królowej dyskoteki karnawałowej
• dyskoteki szkolne

Prawa i obowiązki

Samorząd Uczniowski ma prawo do:
• występowania do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły
• organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej na terenie szkoły
• wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU(kadencja trwa cztery lata, po jej upływie odbywają się nowe wybory)
• określania wspólnie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia • podejmowania działań w stosunku do uczniów
sprawiających trudności wychowawcze i łamiących obowiązujące normy

Samorząd Uczniowski ma obowiązek

• kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i norm w szkole
• występować w sprawach ucznia związanych z działalnością szkoły, w sprawach dotyczących życia szkoły
• zapewnić pomoc uczniom mającym problemy w procesie dydaktyczno- wychowawczym

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Czuwa nad całokształtem pracy SU.
2. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich na różnych płaszczyznach.

Opiekun SU

< Kulikowska Beata