Misja szkoły

Nasza szkoła rozwija muzyczne zdolności dzieci i młodzieży, budzi w nich potrzebę obcowania z muzyką, wzbogaca ich wyobraźnię i osobowość. Kształtuje w uczniach samodzielność, poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

Szkoła wspomaga uczniów w rozwoju talentów poprzez pracę na lekcjach, udział w konkursach muzycznych o różnym zasięgu i randze. Przygotowuje świadomych i wrażliwych odbiorców kultury, a najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego.

Uczy uwzględniając możliwości i uzdolnienia każdego ucznia i stwarza mu okazję do osiągania sukcesów. Wychowuje poprzez pozytywne oddziaływania.

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska, a także na wszelkie innowacje w zakresie potrzeb edukacyjnych. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną każdemu uczniowi.

Kultywuje tradycje poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, regionalnej i narodowej.